Chránime životné prostredie

sme držiteľom IATF 16 949

  Ekológia

  Spoločnosť GALMM pri svojom podnikaní dáva dôraz na šetrný vplyv svojich činností na životné prostredie.

   

  • ekologický audit EIA (r.1997 a r.2009)
  • integrované posudzovanie a povolenie IPKZ (od r.2005)
  • Systém manažérstva ekologických činností – certifikácia podľa ISO 14001. (r.2009)
  • Odpadové vody – v prevádzke dve počítačovo riadené zneškodňovacie stanice odpadových vôd, ktoré zabezpečujú kvalitnú a bezpečnú činnosť pri produkcii
  • Ovzdušie – každá linka je vybavená odlučovačom aerosólov, odsávaná vzdušnina je čistená s účinnosťou 98% - 99,9%
  • Odpady – sú sústreďované na vyhradenom mieste a odovzdávané špecializovaným organizáciám s povolením   na ďalšie zhodnotenie a zneškodnenie
  • Spodné vody – monitoring spodných vôd analýzou vôd z kontrolného vrtu