Chránime životné prostredie

sme držiteľom IATF 16 949

  Kvalita

   

  • Firma GALMM s.r.o. je od r.2013 certifikovaná na systém manažérstva kvality podľa normy            IATF 16 949
  • Firma GALMM s.r.o. je od r. 2006 certifikovaná na systém manažérstva bezpečnosti práce podľa normy OHSAS 18001.
  • Firma GALMM s.r.o. je od r.2006 certifikovaná na systém manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001.

   

  Politika kvality, environmentu a BOZP

  Politika kvality, environmentu a BOZP vyjadruje myšlienky a zásady, ktoré chce spoločnosť GALMM s.r.o. Ružomberok uplatňovať v oblasti manažérskych systémov. S touto politikou je oboznámený každý pracovník spoločnosti GALMM Ružomberok a jej napĺňanie je pravidelne hodnotené a kontrolované vedením spoločnosti GALMM Ružomberok. Vrcholový manažment spoločnosti GALMM Ružomberok zaradil do svojej politiky riadenia spoločnosti ako prioritu, zabezpečovať správnu povrchovú úpravu produktov na prvý krát, vždy, so snahou trvale sa zlepšovať a zároveň v čo najväčšej miere eliminovať nepriaznivé environmentálne riziká a zvyšovať BOZP. Politika je zhrnutá v nasledujúcich bodoch, zásadách:

  TRVALÉ ZLEPŠOVANIE SYSTÉMOV - Trvale vylepšovať a zvyšovať efektívnosť zavedeného systému manažérstva kvality, environmentu a BOZP.

  SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA - zamerať úsilie na dosiahnutie spokojnosti zákazníka a poskytnúť mu istoty, že spoločnosť GALMM s.r.o. Ružomberok vytvorila a udržuje predpoklady pre splnenie vysokých nárokov na systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP. GALMM s.r.o. sa hlási ku stratégii nulovej chyby.

  DODRŽIAVANIE PREDPISOV - Trvale udržiavať stav činností tak, aby boli dodržiavané všetky príslušné právne predpisy a iné požiadavky dotýkajúce sa činností spoločnosti.

  VZDELÁVANIE A MOTIVÁCIA - Vzdelávaním a vhodnou motiváciou pracovníkov dosahovať vyššiu kvalitu práce, zvyšovať environmentálne povedomie, snahu chrániť vlastné zdravie ako i zvyšovať celkovú BOZP.

  TRVALÉ ZLEPŠOVANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA - Trvale vylepšovať a modernizovať technické zariadenia pre dosiahnutie trvalého zlepšovania kvality, environmentu a BOZP.

  TRVALÉ ZLEPŠOVANIE V OBLASTI BOZP – Trvale podnikať kroky v oblasti prevencie a predikcie pracovných úrazov a poškodení zdravia zamestnancov.

  TRVALÉ ZLEPŠOVANIE V OBLASTI ENVIRONMENTU - Trvale podnikať kroky v oblasti ochrany životného prostredia, vždy overovať efektívnosť zavedených opatrení.

   

   

  PREHLÁSENIE MANAŽMENTU

  Vrcholový manažment spoločnosti GALMM s.r.o. prehlasuje, že všetkými dostupnými prostriedkami podporuje plnenie „POLITIKY A CIEĽOV MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV“. S koncepciou sú oboznámení všetci pracovníci GALMM s.r.o. Je zverejnená a napĺňanie jej zásad je povinnosťou každého pracovníka firmy. Zabezpečovanie kvality produktov a služieb, Environmentu a BOZP sa bude uskutočňovať dôslednou spoluprácou s dodávateľmi a zákazníkmi. Všetky organizačné, technické činnosti, ale aj výrobná a nevýrobná činnosť smerujú k zabezpečeniu týchto cieľov. Pri svojej činnosti nebude porušovať ľudské práva, diskriminovať ľudí na základe pohlavia, rasy, farby pleti, náboženstva, národnosti, zdravotného stavu, či sexuálnej orientácie.