Chránime životné prostredie

sme držiteľom IATF 16 949

  Poučenie bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a zásady ochrany životného prostredia

   pre cudzie osoby, ktoré budú vykonávať práce alebo sa zdržovať v priestoroch firmy GALMM s.r.o. Ružomberok.

  I. V záujme zabezpečenia BOZP a ochrany životného prostredia je nevyhnutné aby všetky cudzie osoby t.j. zamestnanci iného zamestnávateľa alebo osoby ktoré vstupujú do areálu GALMM s.r.o. a nie sú zamestnancami GALMM (prepravcovia, vodiči dopravujúci materiál zákazníka alebo suroviny, zamestnanci iných firiem, ktorí vykonávajú zmluvné činnosti na stavbách alebo technologických zariadeniach podľa dohodnutých prác v zmluve alebo vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach dodávateľským spôsobom, Konatelia a zamestnanci iných firiem ako zákazníci a majú záujem vidieť výrobné a iné priestory, študenti škôl v prípade dohodnutej exkurzie v rámci študijných programov), dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie BOZP platné pre jeho priestory.

  II. Všetky cudzie osoby sú povinné dodržiavať zásady:

  • a) Do priestorov firmy môžu vstupovať len vchodom, ktorý je na to a to na základe ústneho alebo písomného súhlasu zamestnanca firmy Galmm, ktorý bol touto činnosťou určený vedením firmy.

  • b) Určený zamestnanec povoľuje vstup cudzích osôb s alebo bez motorového vozidla.

  • c) Súčasne určuje v ktorom priestore má počkať, zdržiavať sa alebo kde sa má hlásiť. Cudzie osoby môžu sa zdržiavať v priestoroch a vykonávať činnosť len v tých v priestoroch, ktoré sú dopredu dohodnuté alebo určené, alebo v tých, ktoré im určí zodpovedný zamestnanec firmy pri vstupe do priestorov firmy. Tieto osoby sa nesmú pohybovať po priestoroch bez sprievodu prac.GALMM. Do iných priestorov je vstup zakázaný.

  • d) Do priestorov firmy nesmú vstupovať cudzie osoby, alebo budú po vstupe z priestorov vykázaní ak bude zistené, že tieto osoby požili alkoholické nápoje, omamné prostriedky, alebo psychotropné látky. V sporných prípadoch môžu byť požiadaní na vykonanie dychovej skúšky.

  • e) Ak sa cudzie osoby budú zdržiavať v priestoroch alebo budú vykonávať činnosť, kde sú potrebné osobné ochranné pracovné pomôcky (OOP) , musia tieto použiť. Bez použitia OOP nesmú svoju činnosť a práce vykonávať.

  • f) Materiál kovový alebo iný okrem chemikálií, ktorý sa odvážať v kontajneroch na paletách, vo zväzkoch a pri väčšej hmotnosti aj volne sa z a na nákladné motorové vozidlo manipuluje pri malej hmotnosti do 50 kg aj ručne. Pri vyššej hmotnosti pomocou vysokozdvižného vozíka.

  • g) Práce pri vykladaní a nakladaní riadi podľa druhu, hmotnosti, rozmerov a ïalších faktorov , ktoré majú vplyv na nebezpečenstvo, ohrozenie a riziko, určený vedúci zamestnanec alebo vedúci skladu alebo skladník-manipulačný pracovník. S materiálom sa nesmie manipulovať bez dohľadu zodp. prac.GALMM.

  • h) Chemické látky a chemické prípravky (chemické faktory) ktoré sa na technologické účely dovážajú do GALMM môžu manipulovať len náležite poučené a spôsobilé osoby, inak nesmú túto činnosť vykonávať. Tieto osoby musia pri manipulácii, vykládke a nakládke venovať zvýšenú pozornosť, aby nedošlo k pádu obalov s chemickými látkami a prípravkami a prípadnému poškodeniu a následnému úniku chemickej látky . Každé poškodenie obalu ihneď hlásiť prítomnému pracovníkovi fy. GALMM.

  • i) Každý úraz alebo ohrozenie zdravia musia cudzie osoby ihneď hlásiť zamestnancovi, ku ktorému boli určení.

  • j) Cudzie osoby nesmú bez povolenia používať zariadenia GALMM.

   

  III. Všetky cudzie osoby sú povinné pri svojich činnostiach v priestoroch GALMM dodržiavať zásady šetrného vplyvu na životné prostredie (ŽP):

  • a) nesmú používať zariadenia ktoré nie sú spôsobilé z hľadiska technického stavu a vplyvu na ŽP.
  • b) nesmú pri svojich činnostiach produkovať nebezpečný odpad (NO), pri nevyhnutnej produkcii NO musia s nim nakladať v zmysle platných zákonov (zhromažďovať do zabezpečených nádob, likvidovať v špecializovaných firmách...)
  • c) Každé ohrozenie ŽP, nehodu, úniku nebezpečných látok, musia cudzie osoby ihneď hlásiť zamestnancovi, ku ktorému boli určení alebo inej osobe fy. GALMM ktorá zabezpečí ďalšie náležité opatrenia.
  • d) Nesmú vykonávať činnosti ktoré neboli dohodnuté a schválené zodp.pracovníkom GALMM

  Všetky cudzie osoby sú povinné dodržiavať pokyny pracovníkov GALMM a zásady uvedené v tomto pokyne.